TG4 | Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Folúntais

 


Comhairle Lucht Féachana TG4 (Brú Anseo….)

 


Eagarthóir / Léiritheoir

Conradh 2 Bhliain

Is mian le TG4 Eagarthóir / Léiritheoir a earcú a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na nAbhann i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Cumarsáide, tabharfaidh an té a cheapfar stiúir eagarthóireachta i dtaobh ábhar a chruthú d’ardáin ar leith chomh maith le cúram léiritheora/bainistithe a bheith aige ar thograí ar leith.
 
An Ról
Sa ról seo beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

  • Stiúir Eagarthóireachta a thabhairt maidir le hábhar a bheidh le cruthú
  • Ábhar a bheidh á chruthú a léiriú agus a eagrú
  • Ábhar a chruthú agus a fhoilsiú
  • Ábhar do shraitheanna ‘gearrfhoirme’ a fhorbairt
  • ‘Mojos’ / Cruthaitheoirí Ábhair a aimsiú, a chomhordú agus oiliúint a chur orthu
  • Pobal cruthaitheoirí ábhair (content creators) a fhorbairt agus a chothú
  • Ceannaireacht ar Thograí faoi leith (m/sh ardán, feachtais nó léiriúcháin)
  • Stíl agus struchtúir a fhorbairt d’ábhar neamhlíneach
  • Foirne Léiriúcháin a chomhordú

 

Nithe atá riachtanach don phost seo:

Ábalta feidhmiú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Ard-scileanna i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla chomh maith le cumas cóipscríbhneoireachta

Sár-thuiscint ar na hardáin dhigiteacha, na meáin shóisialta agus lucht féachana na n-ardán éagsúil

Cur chuige dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a threorú

Beidh taithí mhaith ag an té a cheapfar ar ríomhaireacht (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).

Tuiscint ar an lucht féachana
 

4pm Dé hAoine an 31 Eanáir an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

 


 

Comhairle Lucht Féachana TG4 2020 – 2025

Cuirfidh TG4 fáilte roimh léirithe spéise ó dhaoine le Gaeilge líofa ar mian leo a bheith ina gcomhaltaí ar Chomhairle Lucht Féachana TG4.

Fáilteofar roimh iarratais o dhaoine atá ionadaíoch ar an phobal féachana i gcoitine, ar phobal Gaeltachta agus go mórmhór iad siúd atá ionadaíoch ar an lucht féáchana óg (Tuismitheoirí, ionadaithe óige, nó daoine atá idir 18 – 25 bliana d’aois).

Is í príomh-fheidhm na Comhairle ná tuairimí agus aiseolas a chur in iúl don Bhord agus do fhoireann bhainistíochta TG4. Is deis í seo do dhaoine tacú le TG4 ar bhealach praiticiúil tríd aiseolas luachmhar a roinnt maidir le raon agus caighdeán an ábhair ag TG4.

Is é Bord TG4 a cheapann comhaltaí na Comhairle. Beidh comhalta ar Bhord TG4 mar Chathaoirleach ar an gComhairle agus ceapfar ceathrar déag comhaltaí eile ó réimse cúlraí agus aoisghrúpaí.

Bíonn dhá chruinniú sa mbliain ag an gComhairle Lucht Féachana.

Tá ról agus ar dualgais na Comhairle leagtha amach in Alt 96 den Acht Craolacháin 2009. Treoraítear ansin don Bhord daoine a cheapadh ar an gComhairle Lucht Féachana atá “ionadaitheach ar an phobal féachana agus éisteachta agus, go háirithe, ar phobail Ghaeltachta, ar dhaoine faoi mhíchumas radhairc nó éisteachta agus go mbeidh na comhaltaí ..in ann cumarsáid inniúil a dhéanamh as Gaeilge.”

Iarrtar ar dhaoine ar suim leo a bheith ina gcomhaltaí Comhairle agus a bhfuil a gcáilíocht ag teacht leis na riachtanais atá luaite thuas san Acht, a suim a léiriú trí CV gearr (1 lch) a sholáthar ina dtugtar na gnáth-shonraí pearsanta mar aon le seoladh reatha r phoist agus gnáth-phoist agus deimhniú ar a gcumas cumarsáide i nGaeilge.

Seol d’iarratas ar r phost chuig comhairle@tg4.ie roimh an 14 Feabhra 2020 nó sa bpost chuig:

Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe.